You can also call us on +44 (0)20 7170 7000, or select 'Live Chat' to chat with one of our advisors.

We will use any personal information you provide in this form to deal with the request or application you make. However, we may also use it to contact you in the future. For more details please refer to our Privacy Notice.

P&A Fencing – benthyciad busnes â chyfradd ganrannol flynyddol o 0%

Cafodd Grŵp Cwmnïau P&A, sydd wedi’i leoli yn yr Wyddgrug, gogledd Cymru, fenthyciad di-log i helpu i osod system wresogi biomas newydd er mwyn gwella’r amodau i’r gweithwyr.

P&A Fencing (Woodchip)

Mae Grŵp Cwmnïau P&A wedi’i leoli yn yr Wyddgrug, gogledd Cymru, a bu’n gweithredu’n lleol yn y diwydiant coed ers 50 mlynedd yn gwneud paledau pren a chynhyrchion addurno’r ardd. Roedd P&A yn dymuno gosod system gwres canolog newydd i wella’r amodau i weithwyr mewn swyddfeydd a warysau ar draws y safle. Roedd y rhain yn cael eu gwresogi’n aneffeithiol cyn hynny neu ddim o gwbl mewn rhai mannau, a arweiniodd at gwynion am y tymheredd gweithio yn ystod y misoedd oerach.

Fel busnes coed, mae’r cwmni yn cynhyrchu llawer o wastraff prosesau. O ganlyniad i hyn, sylweddolodd y rheolwyr y gallai fod yn bosibl defnyddio’r coed hynny ar gyfer gwresogi. Golygodd hyn bod y boeler biomas yn ddewis deniadol, oherwydd y byddai’r cwmni yn gallu troi cynnyrch gwastraff yn ffynhonnell wres werthfawr.

Penderfynodd y busnes osod pedwar boeler biomas, mewn safleoedd warws, un yn ei gyfleuster cynhyrchu ac un yn ei Ganolfan Arddio, gan osod pibell thermol o dan y ffordd i wresogi’r swyddfeydd gerllaw. Ariannwyd y system wresogi newydd o ganlyniad i fenthyciad di-log gan yr Ymddiriedolaeth Garbon, a disgwylir i hynny arbed dros £20,000 y flwyddyn i’r busnes.

P&A Fencing - biomass heating

Clywsom am fenthyciadau’r Ymddiriedolaeth Garbon trwy ddiwrnod hyfforddi a drefnwyd gan Lywodraeth Cymru. Fel busnes, rydym ni bob amser yn ceisio gwneud y peth iawn wrth ofalu am ein gweithwyr, ein cwsmeriaid a’r amgylchedd. Er enghraifft, rydym ni erbyn hyn yn clirio’r gwastraff coed o holl safleoedd ein cwsmeriaid, yn ei gludo yn ôl i’r Wyddgrug ac yn ei dorri’n fân i fod yn danwydd biomas a gaiff ei ddefnyddio mewn pedwar boeler ar draws y safle. Felly, pan wnaethom ni sylweddoli y gallem ni gael cymorth ariannol i wneud ein staff yn fwy cysurus, cadw ein cwsmeriaid yn hapus, arbed arian ar filiau gwres a gostwng allyriadau carbon ar yr un pryd, yr oedd yn benderfyniad hawdd iawn.

Mae’r system wresogi newydd wir wedi gweddnewid agwedd ein holl weithwyr, yn enwedig y rhai yn y mannau cynhyrchu a oedd yn gallu mynd yn oer iawn yn ystod y gaeaf. A golyga hyn ein bod yn gallu gwneud defnydd da o’r coed gwastraff prosesau a ddaw o’n busnes craidd.

 

Rhys Hughes, Cyfarwyddwr, P&A Fencing and Sheds

Back to top