You can also call us on +44 (0)20 7170 7000, or select 'Live Chat' to chat with one of our advisors

P&A Fencing – benthyciad busnes â chyfradd ganrannol flynyddol o 0%

Cafodd Grŵp Cwmnïau P&A, sydd wedi’i leoli yn yr Wyddgrug, gogledd Cymru, fenthyciad di-log i helpu i osod system wresogi biomas newydd er mwyn gwella’r amodau i’r gweithwyr.

P&A Fencing (Woodchip)

Mae Grŵp Cwmnïau P&A wedi’i leoli yn yr Wyddgrug, gogledd Cymru, a bu’n gweithredu’n lleol yn y diwydiant coed ers 50 mlynedd yn gwneud paledau pren a chynhyrchion addurno’r ardd. Roedd P&A yn dymuno gosod system gwres canolog newydd i wella’r amodau i weithwyr mewn swyddfeydd a warysau ar draws y safle. Roedd y rhain yn cael eu gwresogi’n aneffeithiol cyn hynny neu ddim o gwbl mewn rhai mannau, a arweiniodd at gwynion am y tymheredd gweithio yn ystod y misoedd oerach.

Fel busnes coed, mae’r cwmni yn cynhyrchu llawer o wastraff prosesau. O ganlyniad i hyn, sylweddolodd y rheolwyr y gallai fod yn bosibl defnyddio’r coed hynny ar gyfer gwresogi. Golygodd hyn bod y boeler biomas yn ddewis deniadol, oherwydd y byddai’r cwmni yn gallu troi cynnyrch gwastraff yn ffynhonnell wres werthfawr.

Penderfynodd y busnes osod pedwar boeler biomas, mewn safleoedd warws, un yn ei gyfleuster cynhyrchu ac un yn ei Ganolfan Arddio, gan osod pibell thermol o dan y ffordd i wresogi’r swyddfeydd gerllaw. Ariannwyd y system wresogi newydd o ganlyniad i fenthyciad di-log gan yr Ymddiriedolaeth Garbon, a disgwylir i hynny arbed dros £20,000 y flwyddyn i’r busnes.

P&A Fencing - biomass heating

Clywsom am fenthyciadau’r Ymddiriedolaeth Garbon trwy ddiwrnod hyfforddi a drefnwyd gan Lywodraeth Cymru. Fel busnes, rydym ni bob amser yn ceisio gwneud y peth iawn wrth ofalu am ein gweithwyr, ein cwsmeriaid a’r amgylchedd. Er enghraifft, rydym ni erbyn hyn yn clirio’r gwastraff coed o holl safleoedd ein cwsmeriaid, yn ei gludo yn ôl i’r Wyddgrug ac yn ei dorri’n fân i fod yn danwydd biomas a gaiff ei ddefnyddio mewn pedwar boeler ar draws y safle. Felly, pan wnaethom ni sylweddoli y gallem ni gael cymorth ariannol i wneud ein staff yn fwy cysurus, cadw ein cwsmeriaid yn hapus, arbed arian ar filiau gwres a gostwng allyriadau carbon ar yr un pryd, yr oedd yn benderfyniad hawdd iawn.

Mae’r system wresogi newydd wir wedi gweddnewid agwedd ein holl weithwyr, yn enwedig y rhai yn y mannau cynhyrchu a oedd yn gallu mynd yn oer iawn yn ystod y gaeaf. A golyga hyn ein bod yn gallu gwneud defnydd da o’r coed gwastraff prosesau a ddaw o’n busnes craidd.

 

Rhys Hughes, Cyfarwyddwr, P&A Fencing and Sheds

Back to top