You can also call us on +44 (0)20 7170 7000, or select 'Live Chat' to chat with one of our advisors

Cohesive Communications

Benthyciadau Effeithlonrwydd Ynni â chyfradd ganrannol flynyddol o 0% i fusnesau bach a chanolig yng Nghymru

Improving lighting efficiency at Cohesive Communications

Y dull technegol

Mae Cohesive wedi gweithredu o hen adeilad llawn cymeriad yng nghanol Cas-gwent, Sir Fynwy, ers sawl blwyddyn. Mewn ymdrech i wneud y mwyaf o’u lle ac ysbrydoli eu pobl, dechreuwyd llunio cynllun adnewyddu. Manteisiodd Cohesive ar y cyfle i gynllunio system wresogi a goleuadau newydd i leihau eu costau ynni, lleihau allyriadau carbon ac, yn y pen draw, cadw eu swyddfa yn gynnes ac yn ddiogel. Roedd eu system wresogi yn cynnwys gwresogyddion stôr trydanol hynafol, a oedd yn defnyddio tariff dros nos. Nid oedd ganddynt reolaeth dros y gwres a oedd ar gael yn ystod oriau’r dydd, felly roedd y swyddfa naill ai’n rhy boeth neu’n rhy oer. Roeddynt naill ai’n agor ffenestri i gael gwared ar wres diangen, neu’n defnyddio gwresogyddion darfudol bach i ategu’r gwres nad oedd ar gael. Roedd y system yn aneffeithlon, ac yn arwain at awyrgylch myglyd, a oedd yn defnyddio llawer o le ar y wal. Roedd seilwaith yr adeilad a thelerau eu prydles yn cyfyngu ar y dewisiadau a oedd ar gael iddynt. Fodd bynnag, yn dilyn gwaith ymchwil helaeth, dewiswyd system wresogi isgoch trydanol, â rheolaeth lawn. Asesodd Cyflenwr Achrededig yr Ymddiriedolaeth Garbon ddefnydd ynni y system wresogi bresennol ac adrodd ar ddefnydd ynni disgwyliedig y system isgoch newydd, gan nodi gostyngiad posibl o 31 275 kWh y flwyddyn i 14 625 kWh. Yn ogystal â mwynhau’r costau llai, roedd Tîm Cohesive hefyd yn mwynhau natur ddi-oed eu system isgoch, gan wresogi’r arwynebau o fewn golwg heb arwain at awyrgylch myglyd. Hefyd, nid yw’r offer yn cymryd llawer o le, ac mae wedi’i reoli gan thermostatau diwifr sydd ag amserwyr 7/24. Yn ogystal â gwresogi, gwelodd Cohesive gyfle i ddiweddaru eu goleuadau. Roedd eu hen oleuadau yn dod o diwbiau fflwroleuol yn y nenfwd, a oedd yn golygu bod ganddynt y dewis o leihau costau goleuo a gwella naws a dyluniad y lle. Trosglwyddwyd eu holl oleuadau i LED, gan amrywio o ran dyluniad rhwng paneli gwastad deniadol a lampau mewn caeadau addurniadol.

Mae Cohesive yn helpu cwmnïau technoleg i ddenu eu marchnadoedd trwy gysylltiadau cyhoeddus a marchnata deniadol, yn ddigidol ac all-lein. I weddnewid ei le ei hun, cynlluniodd Cohesive am system wresogi a goleuadau newydd, gyda chymorth Benthyciad Busnes â chyfradd ganrannol flynyddol o 0% gan yr Ymddiriedolaeth Garbon.

Bu’r prosiect yn gatalydd ar gyfer llawer o newidiadau datblygiadol yn ein busnes. Y mae wedi helpu i wneud y swyddfa yn gyfforddus iawn, gan feithrin lle ar gyfer ein talent greadigol. Y mae wedi ein galluogi i wireddu ein huchelgeisiau i fod yn fusnes bach moesegol a chynaliadwy. Ac rydym ni’n ail-fuddsoddi’r arian yr ydym ni’n ei arbed mewn prosiectau ac achosion sy’n fuddiol i’n cymuned.

Andy Williams, Cohesive Communications

Cohesive Communications office lighting

Benthyciadau di-log

Mae benthyciadau di-log ar gael i fusnesau bach a chanolig yng Nghymru sy’n dymuno lleihau eu biliau ynni a’u hôl troed carbon trwy osod offer mwy effeithlon a thechnoleg adnewyddadwy. Mae’n rhaid bod gan fusnes lai na 250 o weithwyr i gymhwyso a chynigir y benthyciad ar sail arbedion CO2 y prosiect, a fydd yn cael eu hasesu gan yr Ymddiriedolaeth Garbon. Ystyrir amrywiaeth o dechnolegau adeiladu a phrosesau diwydiannol ynni effeithlon, gan gynnwys goleuadau, gwresogi, oeri, aerdymheru, motorau insiwleiddio pibellau a biomas. Mae meini prawf cymhwysedd a thelerau ac amodau yn berthnasol.

Manteision Busnes

Mae system wresogi newydd Cohesive yn llawer iawn mwy effeithlon. Dim ond 20kW y mae’n eu defnyddio, o’i gymharu â 35kW yn flaenorol ar gyfer yr hen wresogyddion stôr. Cyfrifodd Cyflenwr Achrededig yr Ymddiriedolaeth Garbon y bydd y system yn rhedeg am bum awr yn ystod y diwrnod gwaith, o’i gymharu â chwe awr ar gyfer y gwresogyddion stôr trydanol, gan haneru’r pŵer  a ddefnyddir. Bydd eu bil gwres blynyddol yn gostwng o tua £3,750 i £1,750 disgwyliedig, a, chyn bwysiced, byddant yn arbed wyth tunnell o garbon y flwyddyn. Roedd eu harbedion cymaint fel eu bod wedi gallu fforddio newid i gyflenwr ynni adnewyddadwy yn rhwydd, felly mae eu gwres a’u goleuadau yn garbon isel erbyn hyn.

I gael rhagor o fanylion, ewch i:

Back to top