You can also call us on +44 (0)20 7170 7000, or select 'Live Chat' to chat with one of our advisors.

We will use any personal information you provide in this form to deal with the request or application you make. However, we may also use it to contact you in the future. For more details please refer to our Privacy Notice.

Cohesive Communications

Benthyciadau Effeithlonrwydd Ynni â chyfradd ganrannol flynyddol o 0% i fusnesau bach a chanolig yng Nghymru

Improving lighting efficiency at Cohesive Communications

Y dull technegol

Mae Cohesive wedi gweithredu o hen adeilad llawn cymeriad yng nghanol Cas-gwent, Sir Fynwy, ers sawl blwyddyn. Mewn ymdrech i wneud y mwyaf o’u lle ac ysbrydoli eu pobl, dechreuwyd llunio cynllun adnewyddu. Manteisiodd Cohesive ar y cyfle i gynllunio system wresogi a goleuadau newydd i leihau eu costau ynni, lleihau allyriadau carbon ac, yn y pen draw, cadw eu swyddfa yn gynnes ac yn ddiogel. Roedd eu system wresogi yn cynnwys gwresogyddion stôr trydanol hynafol, a oedd yn defnyddio tariff dros nos. Nid oedd ganddynt reolaeth dros y gwres a oedd ar gael yn ystod oriau’r dydd, felly roedd y swyddfa naill ai’n rhy boeth neu’n rhy oer. Roeddynt naill ai’n agor ffenestri i gael gwared ar wres diangen, neu’n defnyddio gwresogyddion darfudol bach i ategu’r gwres nad oedd ar gael. Roedd y system yn aneffeithlon, ac yn arwain at awyrgylch myglyd, a oedd yn defnyddio llawer o le ar y wal. Roedd seilwaith yr adeilad a thelerau eu prydles yn cyfyngu ar y dewisiadau a oedd ar gael iddynt. Fodd bynnag, yn dilyn gwaith ymchwil helaeth, dewiswyd system wresogi isgoch trydanol, â rheolaeth lawn. Asesodd Cyflenwr Achrededig yr Ymddiriedolaeth Garbon ddefnydd ynni y system wresogi bresennol ac adrodd ar ddefnydd ynni disgwyliedig y system isgoch newydd, gan nodi gostyngiad posibl o 31 275 kWh y flwyddyn i 14 625 kWh. Yn ogystal â mwynhau’r costau llai, roedd Tîm Cohesive hefyd yn mwynhau natur ddi-oed eu system isgoch, gan wresogi’r arwynebau o fewn golwg heb arwain at awyrgylch myglyd. Hefyd, nid yw’r offer yn cymryd llawer o le, ac mae wedi’i reoli gan thermostatau diwifr sydd ag amserwyr 7/24. Yn ogystal â gwresogi, gwelodd Cohesive gyfle i ddiweddaru eu goleuadau. Roedd eu hen oleuadau yn dod o diwbiau fflwroleuol yn y nenfwd, a oedd yn golygu bod ganddynt y dewis o leihau costau goleuo a gwella naws a dyluniad y lle. Trosglwyddwyd eu holl oleuadau i LED, gan amrywio o ran dyluniad rhwng paneli gwastad deniadol a lampau mewn caeadau addurniadol.

Mae Cohesive yn helpu cwmnïau technoleg i ddenu eu marchnadoedd trwy gysylltiadau cyhoeddus a marchnata deniadol, yn ddigidol ac all-lein. I weddnewid ei le ei hun, cynlluniodd Cohesive am system wresogi a goleuadau newydd, gyda chymorth Benthyciad Busnes â chyfradd ganrannol flynyddol o 0% gan yr Ymddiriedolaeth Garbon.

Bu’r prosiect yn gatalydd ar gyfer llawer o newidiadau datblygiadol yn ein busnes. Y mae wedi helpu i wneud y swyddfa yn gyfforddus iawn, gan feithrin lle ar gyfer ein talent greadigol. Y mae wedi ein galluogi i wireddu ein huchelgeisiau i fod yn fusnes bach moesegol a chynaliadwy. Ac rydym ni’n ail-fuddsoddi’r arian yr ydym ni’n ei arbed mewn prosiectau ac achosion sy’n fuddiol i’n cymuned.

Andy Williams, Cohesive Communications

Cohesive Communications office lighting

Benthyciadau di-log

Mae benthyciadau di-log ar gael i fusnesau bach a chanolig yng Nghymru sy’n dymuno lleihau eu biliau ynni a’u hôl troed carbon trwy osod offer mwy effeithlon a thechnoleg adnewyddadwy. Mae’n rhaid bod gan fusnes lai na 250 o weithwyr i gymhwyso a chynigir y benthyciad ar sail arbedion CO2 y prosiect, a fydd yn cael eu hasesu gan yr Ymddiriedolaeth Garbon. Ystyrir amrywiaeth o dechnolegau adeiladu a phrosesau diwydiannol ynni effeithlon, gan gynnwys goleuadau, gwresogi, oeri, aerdymheru, motorau insiwleiddio pibellau a biomas. Mae meini prawf cymhwysedd a thelerau ac amodau yn berthnasol.

Manteision Busnes

Mae system wresogi newydd Cohesive yn llawer iawn mwy effeithlon. Dim ond 20kW y mae’n eu defnyddio, o’i gymharu â 35kW yn flaenorol ar gyfer yr hen wresogyddion stôr. Cyfrifodd Cyflenwr Achrededig yr Ymddiriedolaeth Garbon y bydd y system yn rhedeg am bum awr yn ystod y diwrnod gwaith, o’i gymharu â chwe awr ar gyfer y gwresogyddion stôr trydanol, gan haneru’r pŵer  a ddefnyddir. Bydd eu bil gwres blynyddol yn gostwng o tua £3,750 i £1,750 disgwyliedig, a, chyn bwysiced, byddant yn arbed wyth tunnell o garbon y flwyddyn. Roedd eu harbedion cymaint fel eu bod wedi gallu fforddio newid i gyflenwr ynni adnewyddadwy yn rhwydd, felly mae eu gwres a’u goleuadau yn garbon isel erbyn hyn.

I gael rhagor o fanylion, ewch i:

Back to top