You can also call us on +44 (0)20 7170 7000, or select 'Live Chat' to chat with one of our advisors.

We will use any personal information you provide in this form to deal with the request or application you make. However, we may also use it to contact you in the future. For more details please refer to our Privacy Notice.

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Mae'n edrych yn debygol y bydd cynllun strategol 5-mlynedd y Brifysgol, a ddatblygwyd ar y cyd â'r Ymddiriedolaeth Garbon, i ddefnyddio llai o ynni a dŵr, yn llwyddo i sicrhau arbedion o £1m 

Cardiff Metropolitan University

Pan gododd cyllideb cyfleustodau flynyddol y Brifysgol i £2.1m yn 2008, daeth sicrhau dulliau effeithiol o reoli ynni yn flaenoriaeth allweddol iddi.Y flwyddyn honno, rhoddodd y Brifysgol gynllun 5-mlynedd ar waith i ddefnyddio llai o ynni a dŵr - nid yn unig mewn ymateb i’r cynnydd yng nghostau ynni ond hefyd i gyrraedd targed Llywodraeth Cymru ar gyfer cyrff yn y sector cyhoeddus, i sicrhau bod allyriadau CO2 yn gostwng 3% y flwyddyn.

Datblygwyd y strategaeth bum mlynedd a’r cynllun gweithredu ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Garbon Cymru gyda’r nod o gael y budd mwyaf o fuddsoddiad o £330k o gyllid a neilltuwyd oddi wrth Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) mewn technoleg monitro a thargedu awtomatig (aM&T).

Cadarnhaodd arolygon arbed ynni Ymddiriedolaeth Garbon Cymru bod dull gweithredu’r Brifysgol wedi llwyddo gan fod llawer o adeiladau’n cyrraedd y meincnodau ‘arferion gorau’ neu’n rhagori arnynt.

Cipolwg ar yr arbedion

  • Arbed £1m mewn pum mlynedd
  • Talu yn ôl yn syml mewn llai na phedair blynedd
  • Arbediad o 15-20% ar draws yr holl gyfleustodau erbyn blwyddyn 4
  • Ar ddiwedd Blwyddyn 3, sicrhawyd y gostyngiadau isod mewn defnydd:
    • 12% Trydan
    • 5% Nwy
    • 18% Dŵr

 

Mae’r system fonitro a thargedu awtomatig a osodwyd gennym yn golygu y gellir gweithio mewn ffordd fwy cyfannol ac mae hynny wedi sicrhau gostyngiadau gwerth chweil yn nefnydd yr holl wasanaethau yn ein hadeiladau i gyd. Ar ôl astudio ein canlyniadau, ni allaf feddwl am ffordd fwy cost-effeithiol o leihau ein biliau cyfleustodau a’n hallyriadau CO2.

Paul Manley, Rheolwr Ynni, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Yn ogystal, roedd cynllun 5-mlynedd y Brifysgol yn cynnwys prosiectau technegol a ddewiswyd yn ofalus er mwyn arbed ynni.Bu cymharu llwyddiant y prosiectau hyn yn erbyn y budd a gafwyd o fuddsoddi ar y system aM&T a ddefnyddiwyd yn llawn yn werthusiad buddiol.

Mae ein gwaith ymchwil ni’n dangos bod lefelau buddsoddi tebyg wedi arwain at ganlyniadau gwahanol iawn.Mae’r budd a gafwyd o fuddsoddi yn y prosiect aM&T sawl gwaith yn fwy na’r hyn a gafwyd o brosiectau technegol a ddewiswyd yn ofalus ym maes arbed ynni.

Mae’r system aM&T wedi galluogi Paul a’r tîm ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd nid yn unig i ganfod lle’r oedd ynni’n cael ei wastraffu ond hefyd i asesu effeithlonrwydd ymyrryd ac i gyflwyno atebolrwydd. Mae’r prosiect hwn wedi dangos pa mor werthfawr yw’r system aM&T o’i defnyddio gyda gwybodaeth, profiad a dyfalbarhad unigolion mewn sefydliad.

Rheolwr Cyfrifon, Ymddiriedolaeth Garbon Cymru

Gwasanaethau cysylltiedig

Back to top