You can also call us on +44 (0)20 7170 7000, or select 'Live Chat' to chat with one of our advisors

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Mae'n edrych yn debygol y bydd cynllun strategol 5-mlynedd y Brifysgol, a ddatblygwyd ar y cyd â'r Ymddiriedolaeth Garbon, i ddefnyddio llai o ynni a dŵr, yn llwyddo i sicrhau arbedion o £1m 

Cardiff Metropolitan University

Pan gododd cyllideb cyfleustodau flynyddol y Brifysgol i £2.1m yn 2008, daeth sicrhau dulliau effeithiol o reoli ynni yn flaenoriaeth allweddol iddi.Y flwyddyn honno, rhoddodd y Brifysgol gynllun 5-mlynedd ar waith i ddefnyddio llai o ynni a dŵr - nid yn unig mewn ymateb i’r cynnydd yng nghostau ynni ond hefyd i gyrraedd targed Llywodraeth Cymru ar gyfer cyrff yn y sector cyhoeddus, i sicrhau bod allyriadau CO2 yn gostwng 3% y flwyddyn.

Datblygwyd y strategaeth bum mlynedd a’r cynllun gweithredu ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Garbon Cymru gyda’r nod o gael y budd mwyaf o fuddsoddiad o £330k o gyllid a neilltuwyd oddi wrth Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) mewn technoleg monitro a thargedu awtomatig (aM&T).

Cadarnhaodd arolygon arbed ynni Ymddiriedolaeth Garbon Cymru bod dull gweithredu’r Brifysgol wedi llwyddo gan fod llawer o adeiladau’n cyrraedd y meincnodau ‘arferion gorau’ neu’n rhagori arnynt.

Cipolwg ar yr arbedion

  • Arbed £1m mewn pum mlynedd
  • Talu yn ôl yn syml mewn llai na phedair blynedd
  • Arbediad o 15-20% ar draws yr holl gyfleustodau erbyn blwyddyn 4
  • Ar ddiwedd Blwyddyn 3, sicrhawyd y gostyngiadau isod mewn defnydd:
    • 12% Trydan
    • 5% Nwy
    • 18% Dŵr

 

Mae’r system fonitro a thargedu awtomatig a osodwyd gennym yn golygu y gellir gweithio mewn ffordd fwy cyfannol ac mae hynny wedi sicrhau gostyngiadau gwerth chweil yn nefnydd yr holl wasanaethau yn ein hadeiladau i gyd. Ar ôl astudio ein canlyniadau, ni allaf feddwl am ffordd fwy cost-effeithiol o leihau ein biliau cyfleustodau a’n hallyriadau CO2.

Paul Manley, Rheolwr Ynni, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Yn ogystal, roedd cynllun 5-mlynedd y Brifysgol yn cynnwys prosiectau technegol a ddewiswyd yn ofalus er mwyn arbed ynni.Bu cymharu llwyddiant y prosiectau hyn yn erbyn y budd a gafwyd o fuddsoddi ar y system aM&T a ddefnyddiwyd yn llawn yn werthusiad buddiol.

Mae ein gwaith ymchwil ni’n dangos bod lefelau buddsoddi tebyg wedi arwain at ganlyniadau gwahanol iawn.Mae’r budd a gafwyd o fuddsoddi yn y prosiect aM&T sawl gwaith yn fwy na’r hyn a gafwyd o brosiectau technegol a ddewiswyd yn ofalus ym maes arbed ynni.

Mae’r system aM&T wedi galluogi Paul a’r tîm ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd nid yn unig i ganfod lle’r oedd ynni’n cael ei wastraffu ond hefyd i asesu effeithlonrwydd ymyrryd ac i gyflwyno atebolrwydd. Mae’r prosiect hwn wedi dangos pa mor werthfawr yw’r system aM&T o’i defnyddio gyda gwybodaeth, profiad a dyfalbarhad unigolion mewn sefydliad.

Rheolwr Cyfrifon, Ymddiriedolaeth Garbon Cymru

Gwasanaethau cysylltiedig

Back to top