You can also call us on +44 (0)20 7170 7000, or select 'Live Chat' to chat with one of our advisors.

We will use any personal information you provide in this form to deal with the request or application you make. However, we may also use it to contact you in the future. For more details please refer to our Privacy Notice.

Capital Valley Plastics

Benthyciadau Effeithlonrwydd Ynni â chyfradd ganrannol flynyddol o 0% i fusnesau bach yng Nghymru

Mae Capital Valley Plastics yn creu croen polythen ar gyfer y diwydiannau adeiladu a phecynnu, gan ddefnyddio llinellau allwthio chwyth a bwrw. Gyda chymorth Benthyciad Effeithlonrwydd Ynni â chyfradd ganrannol flynyddol o 0%, llwyddwyd i gynyddu effeithlonrwydd eu llinell gynhyrchu a lleihau eu hallyriadau carbon.

Capital Valley Plastics products

Y dull technegol

Mae Capital Valley yn defnyddio peiriannau allwthio i gynhyrchu plastig ystwyth chwyth. Caiff y belen blastig ei llwytho i faril y peiriant, lle caiff ei gwresogi tan ei bod yn toddi, wedyn caiff ei gwthio dan wasgedd trwy’r baril gan sgriw, a gaiff ei phweru gan fotor 300Kw. Gweithiodd Capital Valley gyda’r Ymddiriedolaeth Garbon i adolygu pob cam o’r broses. Nodwyd diffygion a oedd yn achosi eu peiriannau i weithio’n aneffeithlon, gan weithredu ar allbwn uchel a chymryd amser hwy i gynhyrchu maint penodol. Nodwyd y gellid ail-beiriannu’r sgriw a’r baril i gynyddu eu heffeithlonrwydd ac felly lleihau’r pŵer a’r CO2 a ddefnyddir i gynhyrchu’r un faint. Roedd eu peiriannau yn gweithio bob awr o’r dydd a’r nos am 5 niwrnod yr wythnos. Cyn yr ail-beiriannu, roedd un peiriant yn cynhyrchu 315Kg yr awr. Ar ôl diweddaru’r peiriant, erbyn hyn mae’n cynhyrchu 400Kg yr awr. Mae hyn wedi galluogi Capital Valley i gynhyrchu’r un faint mewn diwrnod yn llai, gan ddefnyddio llai o ynni a llai o CO2. Roedd angen cynllunio gofalus i weithredu’r prosiect oherwydd yr angen i’r llinell gynhyrchu fod yn segur am gyfnodau o amser.

Un fantais o droi’r peiriannau i ffwrdd fu’r ffaith fod Capital Valley wedi gallu ail-beiriannu rhannau o’u prosesau. Bydd hyn yn cynyddu eu gallu o ran allbwn yn y tymor hwy, gan eu galluogi i wneud mwy o nwyddau a lleihau amserau aros i’w cwsmeriaid.

Ar adeg pan fo’n ymddangos nad yw banciau’n fodlon benthyca i fusnesau bach a chanolig, bu’r Ymddiriedolaeth Garbon yn bartner brwdfrydig a gwybodus i’n helpu i gyflawni ein targedau amgylcheddol.

Richard Haigh, Capital Valley Plastics

Os hoffech wybod rhagor am fenthyciadau arbed ynni Ymddiriedolaeth Garbon.

Back to top