You can also call us on +44 (0)20 7170 7000, or select 'Live Chat' to chat with one of our advisors

Capital Valley Plastics

Benthyciadau Effeithlonrwydd Ynni â chyfradd ganrannol flynyddol o 0% i fusnesau bach yng Nghymru

Mae Capital Valley Plastics yn creu croen polythen ar gyfer y diwydiannau adeiladu a phecynnu, gan ddefnyddio llinellau allwthio chwyth a bwrw. Gyda chymorth Benthyciad Effeithlonrwydd Ynni â chyfradd ganrannol flynyddol o 0%, llwyddwyd i gynyddu effeithlonrwydd eu llinell gynhyrchu a lleihau eu hallyriadau carbon.

Capital Valley Plastics products

Y dull technegol

Mae Capital Valley yn defnyddio peiriannau allwthio i gynhyrchu plastig ystwyth chwyth. Caiff y belen blastig ei llwytho i faril y peiriant, lle caiff ei gwresogi tan ei bod yn toddi, wedyn caiff ei gwthio dan wasgedd trwy’r baril gan sgriw, a gaiff ei phweru gan fotor 300Kw. Gweithiodd Capital Valley gyda’r Ymddiriedolaeth Garbon i adolygu pob cam o’r broses. Nodwyd diffygion a oedd yn achosi eu peiriannau i weithio’n aneffeithlon, gan weithredu ar allbwn uchel a chymryd amser hwy i gynhyrchu maint penodol. Nodwyd y gellid ail-beiriannu’r sgriw a’r baril i gynyddu eu heffeithlonrwydd ac felly lleihau’r pŵer a’r CO2 a ddefnyddir i gynhyrchu’r un faint. Roedd eu peiriannau yn gweithio bob awr o’r dydd a’r nos am 5 niwrnod yr wythnos. Cyn yr ail-beiriannu, roedd un peiriant yn cynhyrchu 315Kg yr awr. Ar ôl diweddaru’r peiriant, erbyn hyn mae’n cynhyrchu 400Kg yr awr. Mae hyn wedi galluogi Capital Valley i gynhyrchu’r un faint mewn diwrnod yn llai, gan ddefnyddio llai o ynni a llai o CO2. Roedd angen cynllunio gofalus i weithredu’r prosiect oherwydd yr angen i’r llinell gynhyrchu fod yn segur am gyfnodau o amser.

Un fantais o droi’r peiriannau i ffwrdd fu’r ffaith fod Capital Valley wedi gallu ail-beiriannu rhannau o’u prosesau. Bydd hyn yn cynyddu eu gallu o ran allbwn yn y tymor hwy, gan eu galluogi i wneud mwy o nwyddau a lleihau amserau aros i’w cwsmeriaid.

Ar adeg pan fo’n ymddangos nad yw banciau’n fodlon benthyca i fusnesau bach a chanolig, bu’r Ymddiriedolaeth Garbon yn bartner brwdfrydig a gwybodus i’n helpu i gyflawni ein targedau amgylcheddol.

Richard Haigh, Capital Valley Plastics

Os hoffech wybod rhagor am fenthyciadau arbed ynni Ymddiriedolaeth Garbon.

Back to top