You can also call us on +44 (0)20 7170 7000, or select 'Live Chat' to chat with one of our advisors.

We will use any personal information you provide in this form to deal with the request or application you make. However, we may also use it to contact you in the future. For more details please refer to our Privacy Notice.

Gerddi Aberglasne

Benthyciadau Effeithlonrwydd Ynni â chyfradd ganrannol flynyddol o 0% i fusnesau bach yng Nghymru

Aberglasney gardens

Y dull technegol

Roedd Ymddiriedolaeth Adfer Aberglasne, sy’n berchen ar Erddi Aberglasne, yn chwilio am ateb cyllid cost isel ar gyfer system wresogi ranbarthol newydd arfaethedig sy’n defnyddio tanwydd biomas. Byddai’r system yn darparu gwres a dŵr poeth ar gyfer adeiladau sydd wedi’u hadnewyddu’n ddiweddar, gan gynnwys tŷ gwydr a chyfleuster hyfforddi, ac adeiladau hŷn, gan gynnwys bythynnod gwyliau ac ardaloedd llesiant, a oedd yn defnyddio tanwydd LPG costus yn cael ei ddanfon gan dancer. Asesodd Cyflenwr Achrededig yr Ymddiriedolaeth Garbon ddefnydd ynni presennol y pum boeler LPG ac adroddodd ar ddefnydd ynni disgwyliedig y system biomas newydd.

Ar sail hyn, canfuwyd bod potensial i leihau’r defnydd ynni o 337 996 kWh i 262 800 kWh y flwyddyn. Biomas oedd y tanwydd a ddewiswyd am resymau ymarferol, amgylcheddol a chost. Cafodd y boeler newydd ei gysylltu â phrosiect ehangach Cronfa Dreftadaeth y Loteri i adfer yr Hen Dylciau Moch a Beudai Gwartheg i fod yn gyfleuster garddwriaeth dreftadaeth lluosogi planhigion a hyfforddi.

Mae’r system newydd yn llawer symlach i’w chynnal na’r dewis arall, a fyddai wedi cynnwys saith boeler LPG yn rhedeg ar danciau LPG lluosog.

Cymhwysodd Ymddiriedolaeth Adfer Aberglasne hefyd ar gyfer y Cymhelliad Gwres Adnewyddadwy (RHI) Annomestig. Pan fydd Benthyciad tair blynedd yr Ymddiriedolaeth Garbon wedi’i had-dalu, mae’r Ymddiriedolaeth yn disgwyl 17 mlynedd arall o daliadau RHI, a fydd yn cyfrannu at gostau tanwydd a chynnal a chadw parhaus. Yn ogystal â chyflawni arbedion cost, mae’r Ymddiriedolaeth yn falch ei bod wedi lleihau ei heffaith amgylcheddol negyddol, yn sgil newid o LPG i fiomas. Mae Gerddi Aberglasne yn enwog am fod yn baradwys i bobl sy’n ymddiddori mewn planhigion a chaiff ei chyfrif yn un o erddi gorau Cymru. Trodd Aberglasne at yr Ymddiriedolaeth Garbon am ateb cyllid cost isel i weithredu system wresogi newydd sy’n defnyddio tanwydd biomas.

Roedd tîm yr Ymddiriedolaeth Garbon yn hynod effeithlon a chyfeillgar i weithio gyda nhw, ac roeddent yn deall heriau amserlen ein prosiect. Mae’r benthyciad wedi galluogi’r Ymddiriedolaeth i osgoi arian grant ac felly cymhwyso ar gyfer y Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy, a fydd yn gymorth sylweddol tuag at gostau cynnal y system fiomas newydd.

Ran Foster-Mason, Ymddiriedolaeth Adfer Aberglasne

Back to top