You can also call us on +44 (0)20 7170 7000, or select 'Live Chat' to chat with one of our advisors.

We will use any personal information you provide in this form to deal with the request or application you make. However, we may also use it to contact you in the future. For more details please refer to our Privacy Notice.

Cymru

Atebion carbon isel i fusnesau Cymru a'r sector cyhoeddus

Yn Ymddiriedolaeth Garbon Cymru, rydym yn ceisio darparu’r cyngor a’r arweiniad gorau posibl ar effeithlonrwydd adnoddau i’r sector cyhoeddus a busnesau.

Yn ogystal â chynnig yr ystod lawn o wasanaethau yr Ymddiriedolaeth Garbon, rydym hefyd yn cynnig nifer o wasanaethau ychwanegol yn arbennig i sefydliadau Cymru megis ein cynllun benthyciadau di-log i fusnesau bach a chanolig, a chymorth effeithlonrwydd adnoddau am ddim i gyrff cyhoeddus yng Nghymru.

Rydym ni hefyd yn cynnal digwyddiadau, gweithdai a gweminarau i godi ymwybyddiaeth o effeithlonrwydd ynni ac i ddarparu gwybodaeth a hyfforddiant am dechnoleg carbon isel.

Mae’r Ymddiriedolaeth Garbon yn hapus i ymdrin â chwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill yn y Gymraeg a'r Saesneg ac yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth o safon gyfartal yn y ddwy iaith cyn belled ag y bo hynny’n briodol o dan yr amgylchiadau ac yn rhesymol o ymarferol.

Sut gallwn ni helpu eich busnes

Rydym ni’n cefnogi busnesau ledled Cymru, o gwmnïau mawr i fusnesau bach a chanolig, wrth iddyn nhw fynd i’r afael â’u costau ynni, eu hôl troed carbon a symud tuag at economi gynaliadwy, carbon isel. Gallwn hefyd ddarparu cymorth trwy ein cynnwys technegol ar-lein, cyhoeddiadau ac offer gwe.

Mae hyn yn cynnwys:

0% APR Loans for energy efficiency
  • benthyciadau busnes di-log – Un o’r prif rwystrau i fusnesau bach a chanolig rhag rhoi prosiectau effeithlonrwydd ynni neu ynni adnewyddadwy ar waith yw diffyg cyllid. Gall yr Ymddiriedolaeth Garbon helpu i oresgyn y rhwystr hwnnw trwy ddarparu benthyciadau di-log heb sicrwydd gwerth rhwng £3,000 a £200,000.

  • Cronfa Busnesau Gwyrdd – Cronfa Busnesau Gwyrdd yr Ymddiriedolaeth Garbon yw’r gwasanaeth cymorth effeithlonrwydd ynni newydd sbon i gwmnïau bach a chanolig yng Nghymru, yr Alban a Lloegr. Mae’n darparu cymorth nawdd uniongyrchol trwy asesiadau ynni, gweithdai hyfforddi, cymorth caffael offer a hyd at £5,000 o gyfraniad cyfalaf tuag at brynu eich offer arbed ynni.
Carbon Trust Smart SMEs
  • Rhwydwaith Carbon BBaCH – Cymuned ar-lein gyda chymorth ac adnoddau i sefydliadau bach a chanolig ynghyd â chyngor ac atebion ymarferol i helpu BBaCh nodi a chymryd camau i leihau eu gorbenion ynni a gwella’u llinell sylfaen.

  • START2ACT– i fusnesau bach a chanolig newydd ac ifanc yn y DU, gan gynnig gwasanaethau hyfforddi a mentora effeithlonrwydd ynni am ddim i nodi a gweithredu dulliau arbed ynni cost isel neu heb gost o gwbl yn y gweithle.

  • Grymuso – mae ein rhaglen ymgysylltu â gweithwyr yn cynnwys offer ar-lein arloesol i helpu eich staff i arbed ynni a charbon yn y gweithle.

Os hoffech chi gael cymorth gennym, ffoniwch ni ar +44 (0)20 7170 7000 neu llenwch ein ffurflen cysylltu ar-lein.

Sut yr ydym yn cefnogi’r sector cyhoeddus


Rydym ni wedi gweithio’n llwyddiannus gyda bron pob awdurdod lleol, bwrdd iechyd, prifysgolion a cholegau, a’r llywodraeth a’i hasiantaethau yng Nghymru. Mae’r profiad hwn wedi ein galluogi i greu casgliad o ddulliau i helpu sefydliadau i nodi, blaenoriaethu, cynllunio a gweithredu prosiectau arbed ynni a chostau.

Mae ein gwasanaethau wedi’u llunio’n benodol i ddiwallu anghenion sector cyhoeddus Cymru, gan weithio gyda’n cleientiaid i gyflymu gweithrediad rhaglenni effeithlonrwydd ynni, cyflawni’r buddion mwyaf a lleihau risg.

Yn ogystal â chynnig ystod lawn o wasanaethau cymorth sector cyhoeddus yr Ymddiriedolaeth Garbon, rydym hefyd yn cynnig nifer o wasanaethau ychwanegol yn benodol ar gyfer cyrff cyhoeddus yng Nghymru, yn cynnwys y Gwasanaeth Ynni a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Refit Cymru, Welsh Government logos

Mae hyn yn cynnwys cymorth am ddim i helpu cyrff cyhoeddus yng Nghymru nodi cyfleoedd ar gyfer mesurau effeithlonrwydd adnoddau a dulliau ynni adnewyddadwy, a chefnogi sefydliadau wrth iddynt symud tuag at weithredu.

Rydym ni’n gweithio mewn partneriaeth ag amrywiaeth o wasanaethau cymorth ychwanegol a ariennir gan Lywodraeth Cymru gyda’r bwriad o gyflymu’r gweddnewid i sector cyhoeddus cynaliadwy, carbon isel yng Nghymru, gan gynnwys Rhaglen Gyllido Cymru a Re:fit Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni contactwales@carbontrust.com neu ffoniwch +44 (0)20 7170 7000.

Astudiaethau achos

Cewch wylio astudiaethau achos o'r ffordd yr ydym wedi helpu sefydliadau yn y sector cyhoeddus a busnesau yng Nghymru i arbed carbon ac arian.

Effeithlonrwydd Ynni - Posteri

Cysylltu

Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw rai o'r gwasanaethau uchod, cofiwch gysylltu â ni - cysylltucymru@carbontrust.com

Yma, ceiwch wybodaeth am Gynllun Iaith Gymraeg yr Ymddiriedolaeth Garbon.

 

Mae rhai o’r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu mewn cysylltiad â’n cynllun benthyciadau Di-log yn cael eu goruchwylio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol, a leolir yn 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Llundain E14 5HS.

Back to top