You can also call us on +44 (0)20 7170 7000, or select 'Live Chat' to chat with one of our advisors

Cymru

Atebion carbon isel i fusnesau Cymru a'r sector cyhoeddus

Yn Ymddiriedolaeth Garbon Cymru, rydym yn ceisio darparu’r cyngor a’r arweiniad gorau posibl ar effeithlonrwydd adnoddau i’r sector cyhoeddus a busnesau.

Yn ogystal â chynnig yr ystod lawn o wasanaethau yr Ymddiriedolaeth Garbon, rydym hefyd yn cynnig nifer o wasanaethau ychwanegol yn arbennig i sefydliadau Cymru megis ein cynllun benthyciadau di-log i fusnesau bach a chanolig, a chymorth effeithlonrwydd adnoddau am ddim i gyrff cyhoeddus yng Nghymru trwy gynllun Cymru Effeithlon Llywodraeth Cymru.

Rydym ni hefyd yn cynnal digwyddiadau, gweithdai a gweminarau i godi ymwybyddiaeth o effeithlonrwydd ynni ac i ddarparu gwybodaeth a hyfforddiant am dechnoleg carbon isel.

Mae’r Ymddiriedolaeth Garbon yn hapus i ymdrin â chwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill yn y Gymraeg a'r Saesneg ac yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth o safon gyfartal yn y ddwy iaith cyn belled ag y bo hynny’n briodol o dan yr amgylchiadau ac yn rhesymol o ymarferol.

Sut gallwn ni helpu eich busnes

Rydym ni’n cefnogi busnesau ledled Cymru, o gwmnïau mawr i fusnesau bach a chanolig, wrth iddyn nhw fynd i’r afael â’u costau ynni, eu hôl troed carbon a symud tuag at economi gynaliadwy, carbon isel. Gallwn hefyd ddarparu cymorth trwy ein cynnwys technegol ar-lein, cyhoeddiadau ac offer gwe.

Mae hyn yn cynnwys:

0% APR Loans for energy efficiency
  • benthyciadau busnes di-log – Un o’r prif rwystrau i fusnesau bach a chanolig rhag rhoi prosiectau effeithlonrwydd ynni neu ynni adnewyddadwy ar waith yw diffyg cyllid. Gall yr Ymddiriedolaeth Garbon helpu i oresgyn y rhwystr hwnnw trwy ddarparu benthyciadau di-log heb sicrwydd gwerth rhwng £3,000 a £200,000.

  • Cronfa Busnesau Gwyrdd – Cronfa Busnesau Gwyrdd yr Ymddiriedolaeth Garbon yw’r gwasanaeth cymorth effeithlonrwydd ynni newydd sbon i gwmnïau bach a chanolig yng Nghymru, yr Alban a Lloegr. Mae’n darparu cymorth nawdd uniongyrchol trwy asesiadau ynni, gweithdai hyfforddi, cymorth caffael offer a hyd at £5,000 o gyfraniad cyfalaf tuag at brynu eich offer arbed ynni.
Carbon Trust Smart SMEs
  • Rhwydwaith Carbon BBaCH – Cymuned ar-lein gyda chymorth ac adnoddau i sefydliadau bach a chanolig ynghyd â chyngor ac atebion ymarferol i helpu BBaCh nodi a chymryd camau i leihau eu gorbenion ynni a gwella’u llinell sylfaen.

  • START2ACT– i fusnesau bach a chanolig newydd ac ifanc yn y DU, gan gynnig gwasanaethau hyfforddi a mentora effeithlonrwydd ynni am ddim i nodi a gweithredu dulliau arbed ynni cost isel neu heb gost o gwbl yn y gweithle.

  • Grymuso – mae ein rhaglen ymgysylltu â gweithwyr yn cynnwys offer ar-lein arloesol i helpu eich staff i arbed ynni a charbon yn y gweithle.

Os hoffech chi gael cymorth gennym, ffoniwch ni ar +44 (0)20 7170 7000 neu llenwch ein ffurflen cysylltu ar-lein.

Sut yr ydym yn cefnogi’r sector cyhoeddus


Rydym ni wedi gweithio’n llwyddiannus gyda bron pob awdurdod lleol, Bwrdd Iechyd, prifysgolion a cholegau, a’r llywodraeth a’i hasiantaethau yng Nghymru. Mae’r profiad hwn wedi ein galluogi i greu casgliad o ddulliau i helpu sefydliadau i nodi, blaenoriaethu, cynllunio a gweithredu prosiectau arbed ynni a chostau.

Mae ein gwasanaethau wedi’u llunio’n benodol i ddiwallu anghenion sector cyhoeddus Cymru, gan weithio gyda’n cleientiaid i gyflymu gweithrediad rhaglenni effeithlonrwydd ynni, cyflawni’r buddion mwyaf a lleihau risg.

Yn ogystal â chynnig ystod lawn o wasanaethau cymorth sector cyhoeddus yr Ymddiriedolaeth Garbon, rydym hefyd yn cynnig nifer o wasanaethau ychwanegol yn benodol ar gyfer cyrff cyhoeddus yng Nghymru.

Resource Efficient Wales, Wrap Cymru, Refit Cymru, Welsh Government

Mae hyn yn cynnwys y gwasanaeth Cymru Effeithlon a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Trwy’r gwasanaeth Cymru Effeithlon, yr Ymddiriedolaeth Garbon a Wrap Cymru, gallwn ddarparu cymorth am ddim i helpu cyrff cyhoeddus yng Nghymru nodi cyfleoedd ar gyfer mesurau effeithlonrwydd adnoddau a dulliau ynni adnewyddadwy, a chefnogi sefydliadau wrth iddynt symud tuag at weithredu.

Rydym ni’n gweithio mewn partneriaeth ag amrywiaeth o wasanaethau cymorth ychwanegol a ariennir gan Lywodraeth Cymru gyda’r bwriad o gyflymu’r gweddnewid i sector cyhoeddus cynaliadwy, carbon isel yng Nghymru, gan gynnwys Twf Gwyrdd Cymru, Rhaglen Gyllido Cymru a Re:fit Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni REWPublicSector@CarbonTrust.com neu ffoniwch 0300 123 2020.

Astudiaethau achos

Cewch wylio astudiaethau achos o'r ffordd yr ydym wedi helpu sefydliadau yn y sector cyhoeddus a busnesau yng Nghymru i arbed carbon ac arian.

Effeithlonrwydd Ynni - Posteri

Cysylltu

Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw rai o'r gwasanaethau uchod, cofiwch gysylltu â ni - cysylltucymru@carbontrust.com

Yma, ceiwch wybodaeth am Gynllun Iaith Gymraeg yr Ymddiriedolaeth Garbon.

 

Mae rhai o’r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu mewn cysylltiad â’n cynllun benthyciadau Di-log yn cael eu goruchwylio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol, a leolir yn 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Llundain E14 5HS.

Back to top