You can also call us on +44 (0)20 7170 7000, or select 'Live Chat' to chat with one of our advisors.

We will use any personal information you provide in this form to deal with the request or application you make. However, we may also use it to contact you in the future. For more details please refer to our Privacy Notice.

Highfield Hall Hotel

Benthyciadau Effeithlonrwydd Ynni â chyfradd ganrannol flynyddol o 0% i fusnesau bach yng Nghymru

Mae Highfield Hall Hotel yn adeilad rhestredig Gradd II yn Llaneurgain, gogledd Cymru.  Pan brynodd Mr a Mrs Earl yr eiddo yn 2012, roedd oedran y system wresogi yn cyfyngu ar eu gallu i redeg eu busnes. Aethant at yr Ymddiriedolaeth Garbon er mwyn gweithredu system fiomas newydd i alluogi Highfield Hall Hotel i weithredu drwy gydol y flwyddyn.

Y dull technegol

Pan brynodd Mr a Mrs Earl yr eiddo yn 2012, darparwyd gwres a dŵr poeth yr eiddo trwy gyfuniad o olew gwresogi, LPG, a thrydan. O ganlyniad i oedran yr offer a chostau rhedeg, roeddent yn ei chael hi’n anodd gwresogi’r gwesty ac nid oeddent yn gallu cyfiawnhau agor drwy’r flwyddyn. Oherwydd bod y lleoliad yn enwog am gynnig partïon priodas a dathliadau penodol eraill, nid oedd yn gweithredu i’w lawn botensial. Fe wnaethant ystyried trosi i fiomas, a chynigodd eu Cyflenwr Achrededig yr Ymddiriedolaeth Garbon ateb a oedd yn golygu defnyddio’r ystafell foeler bresennol. Roedd y prosiect yn Highfield Hall Hotel yn cynnwys torri trwy ardal balmantog i gael mynediad at system awyru a oedd yno eisoes heb effeithio ar yr adeilad, a chlirio lle yn yr ystafell foeler bresennol ar gyfer boeler biomas newydd ETA 140kW a thanciau storio clustogi. Galluogodd hyn y busnes i ddefnyddio’r ystafell foeler bresennol a chael gwared ar y mater o ganiatâd cynllunio ar gyfer yr adeilad rhestredig Gradd II. Cyfrannodd y buddsoddiad yn y boeler biomas newydd, a’r gallu i wresogi’r lleoliad trwy gydol y flwyddyn, at gynyddu nifer y priodasau o 11 priodas cyn y boeler newydd i 80 priodas dair blynedd yn ddiweddarach.

Highfield Hall Hotel

Benthyciadau di-log

Mae benthyciadau di-log ar gael i fusnesau bach a chanolig yng Nghymru sy’n dymuno lleihau eu biliau ynni a’u hôl troed carbon trwy osod offer mwy effeithlon a thechnoleg adnewyddadwy. Mae’n rhaid bod gan fusnes lai na 250 o weithwyr i gymhwyso a chynigir y benthyciad ar sail arbedion CO2 y prosiect, a fydd yn cael eu hasesu gan yr Ymddiriedolaeth Garbon. Ystyrir amrywiaeth o dechnolegau adeiladu a phrosesau diwydiannol ynni effeithlon, gan gynnwys goleuadau, gwresogi, oeri, aerdymheru, motorau insiwleiddio pibellau a biomas. Mae meini prawf cymhwysedd a thelerau ac amodau yn berthnasol.

Mae hwn wedi bod yn brosiect buddiol iawn. Mae gennym ni westy cynnes, gwesteion a staff sy’n gysurus a system wresogi ddibynadwy. Pan fydd y benthyciad wedi’i ad-dalu, bydd yr arbedion cost tanwydd a’r incwm o’r Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy yn gallu cael ei fuddsoddi yn ôl yn y busnes wrth iddo dyfu, gan ein galluogi i gyflogi aelod arall o staff.

Lorraine Earl, Highfield Hall Hotel Ltd

Os hoffech wybod rhagor am fenthyciadau arbed ynni Ymddiriedolaeth Garbon.

Back to top