You can also call us on +44 (0)20 7170 7000, or select 'Live Chat' to chat with one of our advisors

Highfield Hall Hotel

Benthyciadau Effeithlonrwydd Ynni â chyfradd ganrannol flynyddol o 0% i fusnesau bach yng Nghymru

Mae Highfield Hall Hotel yn adeilad rhestredig Gradd II yn Llaneurgain, gogledd Cymru.  Pan brynodd Mr a Mrs Earl yr eiddo yn 2012, roedd oedran y system wresogi yn cyfyngu ar eu gallu i redeg eu busnes. Aethant at yr Ymddiriedolaeth Garbon er mwyn gweithredu system fiomas newydd i alluogi Highfield Hall Hotel i weithredu drwy gydol y flwyddyn.

Y dull technegol

Pan brynodd Mr a Mrs Earl yr eiddo yn 2012, darparwyd gwres a dŵr poeth yr eiddo trwy gyfuniad o olew gwresogi, LPG, a thrydan. O ganlyniad i oedran yr offer a chostau rhedeg, roeddent yn ei chael hi’n anodd gwresogi’r gwesty ac nid oeddent yn gallu cyfiawnhau agor drwy’r flwyddyn. Oherwydd bod y lleoliad yn enwog am gynnig partïon priodas a dathliadau penodol eraill, nid oedd yn gweithredu i’w lawn botensial. Fe wnaethant ystyried trosi i fiomas, a chynigodd eu Cyflenwr Achrededig yr Ymddiriedolaeth Garbon ateb a oedd yn golygu defnyddio’r ystafell foeler bresennol. Roedd y prosiect yn Highfield Hall Hotel yn cynnwys torri trwy ardal balmantog i gael mynediad at system awyru a oedd yno eisoes heb effeithio ar yr adeilad, a chlirio lle yn yr ystafell foeler bresennol ar gyfer boeler biomas newydd ETA 140kW a thanciau storio clustogi. Galluogodd hyn y busnes i ddefnyddio’r ystafell foeler bresennol a chael gwared ar y mater o ganiatâd cynllunio ar gyfer yr adeilad rhestredig Gradd II. Cyfrannodd y buddsoddiad yn y boeler biomas newydd, a’r gallu i wresogi’r lleoliad trwy gydol y flwyddyn, at gynyddu nifer y priodasau o 11 priodas cyn y boeler newydd i 80 priodas dair blynedd yn ddiweddarach.

Highfield Hall Hotel

Benthyciadau di-log

Mae benthyciadau di-log ar gael i fusnesau bach a chanolig yng Nghymru sy’n dymuno lleihau eu biliau ynni a’u hôl troed carbon trwy osod offer mwy effeithlon a thechnoleg adnewyddadwy. Mae’n rhaid bod gan fusnes lai na 250 o weithwyr i gymhwyso a chynigir y benthyciad ar sail arbedion CO2 y prosiect, a fydd yn cael eu hasesu gan yr Ymddiriedolaeth Garbon. Ystyrir amrywiaeth o dechnolegau adeiladu a phrosesau diwydiannol ynni effeithlon, gan gynnwys goleuadau, gwresogi, oeri, aerdymheru, motorau insiwleiddio pibellau a biomas. Mae meini prawf cymhwysedd a thelerau ac amodau yn berthnasol.

Mae hwn wedi bod yn brosiect buddiol iawn. Mae gennym ni westy cynnes, gwesteion a staff sy’n gysurus a system wresogi ddibynadwy. Pan fydd y benthyciad wedi’i ad-dalu, bydd yr arbedion cost tanwydd a’r incwm o’r Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy yn gallu cael ei fuddsoddi yn ôl yn y busnes wrth iddo dyfu, gan ein galluogi i gyflogi aelod arall o staff.

Lorraine Earl, Highfield Hall Hotel Ltd

Os hoffech wybod rhagor am fenthyciadau arbed ynni Ymddiriedolaeth Garbon.

Back to top