Cronfa Benthyciadau Effeithlonrwydd Ynni

Benthyciadau di-log ar gyfer prosiectau effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy yng Nghymru.

Image
Rhondda in Wales

Gall yr Ymddiriedolaeth Garbon helpu busnesau bach a chanolig yng Nghymru i ariannu prosiectau effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy newydd â benthyciadau di-log rhwng £3,000 a £200,000. A diolch i newidiadau diweddar i'r cynllun, gall busnesau cymwys gael gafael ar fwy o gyllid di-log am bob tunnell o CO2 y gall eu prosiect ei arbed.

Mae benthyciadau yn destun meini prawf cymhwyster. Mae telerau ac amodau eraill yn berthnasol hefyd.

Gweler ein canllawiau ‘Camau at Lwyddiant (PDF)’ er mwyn cael manylion llawn ynghylch y meini prawf cymhwyster, y technolegau sy’n gymwys, a sut i wneud cais.

Mae benthyciadau ar gael ar gyfer amrywiaeth eang o brosiectau arbed ynni, gan gynnwys gwresogi, oeri, goleuo a systemau pŵer solar, ymhlith llawer o rai eraill. Nid oes ffioedd sefydlu na ffioedd gweinyddol. Dim ond 15 munud sydd ei angen arnoch i wneud cais ac os bydd yn llwyddiannus, gallwn brosesu eich cais o fewn 10 diwrnod gwaith.

Diddordeb? Gellir cwblhau ein ffurflen gais ar-lein yn gyflym ac yn rhwydd, ac mae'r Tîm Benthyciadau ar gael i roi cymorth rhwng dydd Llun a dydd Gwener ar 028 9073 4398.

"Mewn cyfnod pan fo banciau'n ymddangos yn amharod i fenthyca i fusnesau bach a chanolig, roedd yr Ymddiriedolaeth Garbon yn bartner brwdfrydig a gwybodus â'n helpodd ni i gyflawni ein targedau amgylcheddol."

Richard Haigh, Capital Valley Plastics

Cymhwyster y prosiect

Technolegau Adeiladu

Technolegau’r Broses Ddiwydiannol

Ynni Adnewyddadwy

Aerdymheru
Insiwleiddio adeiladau
Gwresogi
Dulliau rheoli gwres
Adfer gwres
Goleuadau
Inswleiddio pibellau
Systemau thermol solar

Aer cywasgedig
Ffitiadau
Ymdrin â defnyddiau
Offer
Peiriannau
Gwres proses
Dulliau rheoli proses
Rheweiddio
Gyriannau cyflymder amrywiol

Bio-nwy
Biomas
Pympiau gwres
Solar Ffotofoltaig
Paneli solar thermol
Tyrbinau gwynt
Trydan hydro

Nid yw'r rhestr hon yn hollgynhwysol a gallwn gefnogi'r rhan fwyaf o brosiectau sy’n arbed allyriadau carbon.

Cysylltwch â ni

Os oes angen cymorth arnoch â’r broses ymgeisio, ffoniwch y Tîm Benthyciadau ar 028 9073 4398, neu anfonwch neges e-bost at loans@carbontrust.com. 

ffurflen gais ar-lein

FAQs

Can the loan be used with other finance?

The loan amount is based on the project's energy savings, rather than cost, so additional finance may sometimes be required. 

If you have secured grant funding, the maximum loan amount we could provide is the net project cost less the grant funding. 

You can use company funds, or other unsecured lending.  We do not permit other finance to be secured on the equipment, if you are considering additional finance please contact us to discuss. 

Application process - How long does it take?

Applications are submitted online, and if all the supporting documentation provided is correct, we can issue a loan offer within ten working days - often quicker - subject to availability of funds. 

Where do the funds come from?

Welsh loans are funded from the Carbon Trust reserves. 

What is the loan repayment criteria?

The repayment term is based on the amount borrowed divided by the anticipated annual monetary savings. This is then rounded up to the next full year, to a maximum 4 year repayment term. Monthly repayments commence after commissioning. 

Which suppliers can I use?

We do not make supplier recommendations for your project. You are free to choose your own supplier. However, you must ensure you choose a supplier who can implement the project to your satisfaction. If you are having difficulty identifying a suitable supplier, you may wish to consider using one of the Carbon Trust's Accredited Suppliers who are listed on our Green Business Directory. 

Can my supplier complete my application form?

No. Our agreement is with you, and it is crucial that you complete the online application form, and are aware of the terms and conditions associated with it. 

Are you regulated to provide credit?

The Carbon Trust is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority for consumer credit.  The Carbon Trust is a company limited by guarantee, registered in England and Wales (number 04190230) with its registered at 4th Floor, Dorset House, 27-45 Stamford Street, London, SE1 9NT.

Find out more and speak to one of our experts

Get in touch to discuss the best solution for your business and how we can help you achieve your sustainability goals.

More measure and evaluate services

Sorry we could not find any results for this...