Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru

Mae Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru yn cynorthwyo'r sector cyhoeddus a'r sector ynni cymunedol yng Nghymru i leihau allyriadau carbon ac i greu manteision economaidd lleol.

Image
Aerial drone view of solar panels at a solar energy generation farm at Sunset in South Wales, UK

Mae Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru yn rhaglen bedair blynedd (2018-2022) a ariennir gan Lywodraeth Cymru, sy'n rhoi cymorth am ddim i sefydliadau'r sector cyhoeddus a grwpiau cymunedol i'w helpu i ddatblygu eu prosiectau effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy. Mae'r rhaglen yn cefnogi targed Llywodraeth Cymru ar gyfer sector cyhoeddus carbon niwtral ac 1GW o ynni adnewyddadwy lleol yng Nghymru erbyn 2030.

Rydym yn rhedeg Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru mewn partneriaeth â'r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, gyda chefnogaeth Partneriaethau Lleol ac aelodau eraill o gonsortiwm. Yn nwy flynedd gyntaf y rhaglen rydym wedi helpu i sicrhau buddsoddiad o £70 miliwn mewn gwaith effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy ledled Cymru.

Yr hyn a wnawn

Prosiectau effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy: rydym yn darparu cymorth technegol, masnachol a chaffael i helpu i ddatblygu'r achos busnes a sicrhau cyllid ar gyfer prosiectau effeithlonrwydd ynni neu adnewyddadwy ar raddfa fawr. Rydym yn cynorthwyo cyrff cyhoeddus a grwpiau cymunedol o gam cysyniad y prosiect hyd at ei gwblhau.

Cerbydau carbon isel: rydym yn cynnig dadansoddiad a chyngor i gyflymu'r broses o drosglwyddo i gerbydau allyriadau isel a seilwaith gwefru cerbydau trydan ar gyfer cyrff cyhoeddus.

Cynllunio ynni rhanbarthol: rydym yn gweithio gyda rhanddeiliaid yng Ngogledd Cymru, Canolbarth Cymru, Dinas-Ranbarth Bae Abertawe a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd i ddatblygu a gweithredu strategaethau ynni rhanbarthol hirdymor, gan hyrwyddo twf economaidd trawsnewidiol, gwyrdd.

Rheoli rhaglenni: rydym yn gyfrifol am gydlynu, darparu ac adrodd ar y rhaglen gwerth miliynau o bunnoedd ar ran Llywodraeth Cymru.

 

Am ragor o wybodaeth ewch i Wasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru.

Dilynwch Wasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru ar Twitter.

E-bost: ymholiadau@gwasanaethynni.cymru

 

Adroddiadau blynyddol

Blwyddyn 1, 2018-2019

Blwyddyn 2, 2019-2020

Blwyddyn 3, 2021-21