You can also call us on +44 (0)20 7170 7000, or select 'Live Chat' to chat with one of our advisors

Benthyciadau effeithlonrwydd ynni di-log yng Nghymru

Ydych chi'n ceisio gwneud eich busnes yn fwy effeithlon o ran ynni? Gall yr Ymddiriedolaeth Garbon eich helpu i ddod â'ch busnes yn gyfredol gyda benthyciadau di-log o £ 3,000 i £ 200,000 ar gyfer effeithlonrwydd ynni ac uwchraddio i dechnoleg ynni adnewyddadwy.

0% APR Loans for energy efficiency

Benthyciadau i helpu eich busnes

  • Mae benthyciadau yn di-log ac anwarantedig
  • Gallwch fenthyg rhwng £3,000 a £200,000
  • Mae'r benthyciadau wedi'u llunio mewn ffordd sy'n sicrhau, yn y rhan fwyaf o achosion, y dylai'r arbedion ynni misol fod yn uwch na'r ad-daliadau misol1
  • Dim ffioedd sefydlu na gweinyddu
  • Ymgeisiwch nawr o fewn 15 munud

Gwnewch gais nawr am fenthyciad 0%


1 Sylwer y bydd angen ad-dalu'r benthyciad o hyd, ni waeth p'un a gaiff yr arbedion a ragamcanwyd eu cyflawni ai peidio.

Cymhwysedd

Pa sefydliadau sy'n gymwys i gael benthyciad 0%?

Gall benthyciadau di-log fod ar gael i fusnesau sy'n bodloni'r meini prawf canlynol:

 

BBaCh* sector preifat yng Nghymru

Busnes sydd wedi bod yn masnachu am y cyfnod gofynnol (Cwmni cyfyngedig 12 mis, Anghorfforedig 36 mis)

Busnes sydd â hanes credyd derbyniol

Prosiect sy'n gosod cyfarpar newydd ac yn gwneud arbedion tanwydd ffosil ar y safle

Busnes sy'n gweithredu mewn sector a ganiateir o dan reoliadau cymorth gwladwriaethol de minimis, ac nad yw wedi mynd yn uwch na'r terfynau presennol **

 

 

Diffiniad yr UE o BBaCh yw sefydliad sydd:

  • Â llai na 250 o gyflogeion amser llawn neu gyfwerth ag amser llawn
  • Â throsiant blynyddol nad yw'n fwy na €50m (tua £42.5m) a/neu asedau nad ydynt werth mwy na €43m (tua £36.5m)
  • Heb gyfran reolaethol o fwy na 25% gan fusnes nad yw'n BBaCh

**Mae rheolau'r UE ar gymorth gwladwriaethol yn golygu na allwn, fel arfer, gynnig benthyciadau busnes ar gyfer caffael neu addasu cerbydau, i sefydliadau sy'n ymwneud â chynhyrchiant sylfaenol cynnyrch amaethyddol (sy'n cynnwys garddwriaeth, cynnyrch llaeth, gwneud gwin - cliciwch yma i weld y rhestr lawn), i'r sector pysgodfeydd a dyframaeth, nac ar gyfer gweithgareddau sy'n ymwneud ag allforio. 

 

Gwnewch gais nawr am fenthyciad 0%

 

Pa brosiectau sy'n gymwys ar gyfer benthyciad 0%?

Gellir ystyried rhoi benthyciad di-log ar gyfer amrywiaeth eang o brosiectau effeithlonrwydd ynni neu ynni adnewyddadwy, ar yr amod eu bod yn bodloni'r gofyniad o ran arbedion defnyddio tanwydd ffosil ar y safle. Dyma enghreifftiau o rai o'r prosiectau a allai fod yn gymwys:

 Technolegau Adeiladu
Aerdymheru
Inswleiddio adeiladau
Gwresogi
Rheolyddion cynhyrchu
Adfer gwres
Goleuadau
Inswleiddio pibellau
Systemau thermol solar
 Technolegau Cynhyrchu Diwydiannol
Aer cywasgedig
Trin deunyddiau
Cyfarpar
Moduron
Gwres cynhyrchu
Rheolyddion cynhyrchu
Rheweiddio
Systemau gyrru aml-gyflymder
 Ynni Adnewyddadwy
Bionwy
Biomas
Pympiau gwres o'r aer a'r ddaear
Solar ffotofoltäig
Systemau thermol solar
Tyrbinau gwynt
Trydan dŵr

Mae rhai technolegau yn gymwys ar gyfer Lwfansau Cyfalaf Uwch. I gael rhagor o wybodaeth, gweler y rhestr o Dechnolegau Ynni.

Faint o arian y gellir ei fenthyg?

Mae benthyciadau busnes gwerth rhwng £3,000 a £200,000 ar gael. Bydd maint y benthyciad yn seiliedig ar yr arbedion CO2a ragamcanwyd ar gyfer prosiect, ac am bob 1.5 tCO2 y disgwylir i'ch prosiect ei arbed bob blwyddyn, gallwn roi £1,000. Caiff yr arbedion CO2 a ragamcanwyd eu hasesu'n annibynnol gan yr Ymddiriedolaeth Garbon.

Mae'r benthyciadau wedi'u llunio mewn ffordd sy'n sicrhau, yn y rhan fwyaf o achosion, y dylai'r arbedion misol o ran costau ynni fod yn uwch na'r ad-daliadau misol. Caiff y benthyciadau eu had-dalu dros gyfnod o 1 i 4 blynedd, yn unol â chyfnodau ad-dalu'r prosiect.

Er mwyn gweld faint o arian y gallech ei fenthyg, defnyddiwch ein Cyfrifiannell Benthyciadau (Excel).

Gellir cael mwy nag un benthyciad hyd at yr uchafswm y gellir ei fenthyg.

Enghraifft gynrychiadol o fenthyciad 0% APR: benthyciad gwerth £12,000 dros 48 mis = ad-daliadau misol o £250. Cyfanswm ad-daladwy £12,000.”

Gwnewch gais nawr am fenthyciad 0%

Astudiaethau achos

Roedd P&A yn dymuno gosod system gwres canolog newydd i wella’r amodau i weithwyr mewn swyddfeydd a warysau ar draws y safle. Ariannwyd y system wresogi newydd o ganlyniad i fenthyciad di-log gan yr Ymddiriedolaeth Garbon, a disgwylir i hynny arbed dros £20,000 y flwyddyn i’r busnes.

Benthyciadau Effeithlonrwydd Ynni â chyfradd ganrannol flynyddol o 0% i fusnesau bach yng Nghymru. Mae'r arbedion blynyddol yn £ 12,000 a 100 tunnell CO2.

Uwchraddiodd Cohesive eu gwresogi a'u goleuadau gyda chymorth Benthyciad Busnes 0% APR yr Ymddiriedolaeth Garbon, i leihau eu costau ynni, lleihau allyriadau carbon ac yn y pen draw, i cadw eu swyddfa'n gynnes ac yn ddiogel. Mae arbedion blynyddol yn olynol i £2,000 ac 8 tunnell CO2.

Mewn cyfnod pan nad yw banciau'n amharod i benthyg i fusnesau bach a chanolig, roedd yr Ymddiriedolaeth Garbon yn bartner brwdfrydig a gwybodus i'n helpu i gyrraedd ein targedau amgylcheddol.

Richard Haigh, Capital Valley Plastics

Cyn i chi wneud cais

Cyn i chi wneud cais:

 

Cymhwysedd

  • Edrychwch i weld a yw eich sefydliad yn gymwys i wneud cais
  • Edrychwch i weld a yw eich prosiect yn gymwys

Darllen

Cyn gwneud cais, darllenwch y canllawiau cam wrth gam hyn

Cwblhau

Dwyn ynghyd yr holl ddogfennau y cyfeirir atynt yn y canllawiau er mwyn ategu eich cais (Beth ydym ei angen - rhestr wirio o ddogfennau ategol).

Cliciwch yma i wneud cais ar-lein 

 

Os nad ydych wedi dewis cyflenwr cyfarpar ar gyfer eich prosiect eto, edrychwch ar ein Cyfeirlyfr Busnesau Gwyrdd i weld rhestr o gyflenwyr achrededig sy'n gweithio yn eich ardal. Sylwer mai eich cyfrifoldeb chi yw dewis cyflenwr a bod yn fodlon ar yr arbenigedd a'r enw da sydd ganddo, a pha mor ddibynadwy a chymwys ydyw. Awgrymwn hefyd eich bod yn gofyn am amrywiaeth o ddyfynbrisiau gan wahanol gyflenwyr ac yn dewis y cynnig mwyaf priodol o'u plith.

 

Angen mwy o arian ar gyfer eich prosiect?

Edrychwch ar y fideo isod i ddarganfod sut y gall eich sefydliad fanteisio ar y Gronfa Fusnes Gwyrdd a chynlluniau Benthyciadau 0% i oresgyn rhwystr cyllid y prosiect:

Cysylltu â ni 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost i loans@carbontrust.com, neu drwy ffonio 028 9073 4398. 

 

Mae'r Ymddiriedolaeth Garbon wedi'i awdurdodi a'i reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol ar gyfer credyd defnyddwyr. Mae'r Ymddiriedolaeth Garbon yn gwmni cyfyngedig trwy warant, a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr (rhif 04190230) gyda'i gofrestriad ar 4ydd Llawr, Dorset House, 27-45 Stamford Street, Llundain, SE1 9NT.

Back to top