Cymru See all Client services

Cynnig cynlluniau carbon isel i fusnesau a'r sector cyhoeddus yng Nghymru

Rydym ni yn Ymddiriedolaeth Garbon Cymru yn ymdrechu i rhoi'r cyngor ac arweiniad effeithlonrwydd adnoddau gorau posibl i busnesau a'r sector cyhoeddus. Yn ogystal â chynnig holl wasanaethau'r Ymddiriedolaeth Garbon, mae Ymddiriedolaeth Garbon Cymru yn cynnig nifer o wasanaethau ychwanegol yn arbennig ar gyfer cwmnïau a sefydliadau yng Nghymru.

 

Mae’r Carbon Trust a WRAP Cymru yn cydweithio I ddarparu cymorth am ddim i fusnesau a’r sector cyhoeddus yng Nghymru er mwyn iddynt defnyddio adnoddau’n effeithlon.

Resource Efficient Wales

Trwy gwasanaeth Cymru Effeithlon y Llywodraeth Cymru, mae’r Carbon Trust a WRAP Cymru yn cyflwyno’r rhan busnes a sector cyhoeddus – edrychwch ar http://resourceefficient.wales.gov.uk/?lang=cy neu ffoniwch 0300 123 2020 am ragor o wybodaeth.

Bydd sefydliadau sy’n cymryd rhan yn cael cymorth i leihau eu ynni, dŵr, gwastraff ac eu defnyddiant o adnoddau, wrth deall y manteision o defnyddio adnoddau’n effeithlon. Byddant hefyd yn gallu ddysgu am ffynonellau ychwanegol o gefnogaeth. Bydd hyn yn eu helpu i arbed arian, ac yn helpu Cymru i gyflawni ei targedau cynaliadwyedd ac effeithlonrwydd.

Sut mae’n gweithio ar gyfer y sector cyhoeddus? – cliciwch yma (PDF)

 

Beth y gallwn ni ei gynnig i'ch sefydliad

Rydym yn cefnogi sefydliadau ledled Cymru, o gorfforaethau mawr i'r sector cyhoeddus a fentrau bach a chanolig eu maint (BBaChau). Rydym yn cynnig arbenigedd strategol, technegol ac ymddygiadol i helpu sefydliadau i arbed arian a charbon. Mae'r gwasanaethau ar gael wedi eu rhestru isod:

Mae ein cyngor yn cael ei baratoi'n bwrpasol i ddiwallu anghenion eich busnes. Rydym yn cynnal arolygon ynni ar-y-safle sy'n dangos ffyrdd sydyn ac effeithiol o arbed ynni, gan dorri 20% oddi ar gostau ynni rhai sefydliadau.

Rydym hefyd yn cynnal digwyddiadau, gweithdai a gweminarau ledled y wlad i annog pobl i arbed ynni ac i roi gwybodaeth a hyfforddiant am dechnolegau carbon isel. 

Mae cymorth a chyngor arbenigol a diduedd Ymddiriedolaeth Garbon Cymru wedi bod yn ardderchog yn ein helpu i weld lle y gallem arbed costau a charbon ac i ddatblygu polisi ffurfiol ar gyfer rheoli ynni. Yn y chwe mis diwethaf yn unig, rydym wedi llwyddo i ddefnyddio llai o ynni gan arbed swm sylweddol o garbon a miloedd o bunnau.
Julian BurgessCyfarwyddwr cyllid yn Bearmach Ltd
Caer Beris Manor Case study (welsh)Astudiaeth Achos Caer Beris Manor (PDF)   Cross Lanes Hotel case study (welsh)Astudiaeth Achos Gwesty Cross Lanes(PDF)
Elan Valley lodge case study (welsh)Astudiaeth Achos Elan Valley Lodge (PDF)   National Botanic Garden of Wales (welsh)Astudiaeth Achos Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru (PDF)
St Georges Hotel case study (welsh)Astudiaeth Achos Gwesty St George (PDF)    


Cewch weld sut y gwnaethon ni helpu Yuasa Battery UK, un o'r prif gwmnïau yn y byd sy'n gwneud batris asid plwm a reolir gan falfiau (VRLA), i fynd y tu hwnt i 'arbedion sydyn' a defnyddio ynni'n fwy effeithlon:

 

Sut rydym yn cefnogi'r sector cyhoeddus

Rydym yn darparu gwasanaethau arbed carbon yn arbennig ar gyfer y sector cyhoeddus.

Rydym yn cydweithio â sefydliadau gan gynnig cyngor, cymorth i weithredu a chyllid i'w helpu i arbed carbon. Rydym yn canfod arferion gorau ac yn eu rhannu trwy ddigwyddiadau hyfforddiant technegol a rhwydweithio a, phan geir cyfle i gydweithio, rydym yn dod â sefydliadau at ei gilydd er mwyn gwneud y defnydd gorau o gyllid ac adnoddau.

Rydym yn ceisio gwneud rheoli carbon yn rhan hanfodol o bolisi sefydliadau trwy ddod i ddeall sefydliadau sector cyhoeddus yng Nghymru a chydweithio â nhw. 

Dyma sut y buon ni'n helpu Prifysgol Fetropolitan Caerdydd i ddatblygu cynllun strategol i ddefnyddio llai o ynni a dŵr gan arbed £1m dros bum mlynedd.

Gwyliwch fideo o'n gwaith yn y Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yma:

Cewch wylio astudiaethau achos o'r ffordd yr ydym wedi helpu sefydliadau yn y sector cyhoeddus a busnesau yng Nghymru i arbed carbon ac arian.

Cysylltu

Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw rai o'r gwasanaethau uchod, cofiwch gysylltu â ni - contactwales@carbontrust.com

Yma, ceiwch wybodaeth am Gynllun Iaith Gymraeg yr Ymddiriedolaeth Garbon.