Cymru See all Client services

Cynnig cynlluniau carbon isel i fusnesau a'r sector cyhoeddus yng Nghymru

Rydym ni yn Ymddiriedolaeth Garbon Cymru yn ymdrechu i feithrin arloeswyr ym maes carbon isel ac i roi'r cyngor gorau am arbed ynni i sefydliadau cyhoeddus a busnesau.

Yn ogystal â chynnig holl wasanaethau'r Ymddiriedolaeth Garbon, mae Ymddiriedolaeth Garbon Cymru yn cynnig nifer o wasanaethau ychwanegol yn arbennig ar gyfer cwmnïau a sefydliadau yng Nghymru, gyda chymorth Llywodraeth Cymru. 

 

Beth y gallwn ni ei gynnig i'ch busnes

Rydym yn cefnogi busnesau ledled Cymru, o gorfforaethau mawr i fentrau bach a chanolig eu maint (BBaChau) wrth iddynt geisio lleihau eu hôl troed carbon.

Rydym yn cydweithio â busnesau i ddatblygu a helpu i weithredu strategaethau arbed ynni.  Rydym hefyd yn cynnig cymorth trwy:

Mae ein cyngor yn cael ei baratoi'n bwrpasol i ddiwallu anghenion eich busnes. Rydym yn cynnal arolygon ynni ar-y-safle sy'n dangos ffyrdd sydyn ac effeithiol o arbed ynni, gan dorri 20% oddi ar gostau ynni rhai sefydliadau.

Rydym hefyd yn cynnal digwyddiadau, gweithdai a gweminarau ledled y wlad i annog pobl i arbed ynni ac i roi gwybodaeth a hyfforddiant am dechnolegau carbon isel. 

Mae cymorth a chyngor arbenigol a diduedd Ymddiriedolaeth Garbon Cymru wedi bod yn ardderchog yn ein helpu i weld lle y gallem arbed costau a charbon ac i ddatblygu polisi ffurfiol ar gyfer rheoli ynni. Yn y chwe mis diwethaf yn unig, rydym wedi llwyddo i ddefnyddio llai o ynni gan arbed swm sylweddol o garbon a miloedd o bunnau.
Julian BurgessCyfarwyddwr cyllid yn Bearmach Ltd

Cewch weld sut y gwnaethon ni helpu Yuasa Battery UK, un o'r prif gwmnïau yn y byd sy'n gwneud batris asid plwm a reolir gan falfiau (VRLA), i fynd y tu hwnt i 'arbedion sydyn' a defnyddio ynni'n fwy effeithlon:

 

Sut rydym yn cefnogi'r sector cyhoeddus

Rydym yn darparu gwasanaethau arbed carbon yn arbennig ar gyfer y sector cyhoeddus.

Rydym yn cydweithio â sefydliadau gan gynnig cyngor, cymorth i weithredu a chyllid i'w helpu i arbed carbon. Rydym yn canfod arferion gorau ac yn eu rhannu trwy ddigwyddiadau hyfforddiant technegol a rhwydweithio a, phan geir cyfle i gydweithio, rydym yn dod â sefydliadau at ei gilydd er mwyn gwneud y defnydd gorau o gyllid ac adnoddau.

Rydym yn ceisio gwneud rheoli carbon yn rhan hanfodol o bolisi sefydliadau trwy ddod i ddeall sefydliadau sector cyhoeddus yng Nghymru a chydweithio â nhw. 

Dyma sut y buon ni'n helpu Prifysgol Fetropolitan Caerdydd i ddatblygu cynllun strategol i ddefnyddio llai o ynni a dŵr gan arbed £1m dros bum mlynedd.

Cewch wylio astudiaethau achos o'r ffordd yr ydym wedi helpu sefydliadau yn y sector cyhoeddus a busnesau yng Nghymru i arbed carbon ac arian.

Cysylltu

Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw rai o'r gwasanaethau uchod, cofiwch gysylltu â ni - gallwch ffonio 0800 085 2005 neu ebostio 
contactwales@carbontrust.co.uk

Yma, ceiwch wybodaeth am Gynllun Iaith Gymraeg yr Ymddiriedolaeth Garbon.